Obchodní podmínky pro COGY čtečkuObchodní podmínky pro používání softwarové aplikace "COGY čtečky"

obchodní společnosti
Continental Gallery s. r. o.
se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Lhotská 1011/9, PSČ 193 00, Česká republika
identifikační číslo: 26194350
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78649


Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Continental Gallery pramenící z užívání COGY čtečky se řídí těmito obchodními podmínkami:
 

1 Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách:
Continental Gallery je společnost s ručením omezeným (s.r.o.), IČO: 26194350, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Lhotská 1011/9, PSČ 193 00 a je provozovatelem softwarové aplikace COGY čtečka.
 
1.2 COGY čtečka je softwarová aplikace, kterou Continental Gallery poskytuje zdarma ke stažení, a to prostřednictvím webových stránek smluvních partnerů, resp. distribučních online kanálů (jako je AppStore, GooglePlay, Microsoft Store). Prostřednictvím této COGY čtečky se dají zobrazovat, otvírat a spouštět Video e-knihy, které si Kupující koupí nebo je získá zdarma na www.cogyateliers.com nebo u smluvních partnerů Continental Gallery. Jak pracovat se čtečkou a další bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „COGY čtečka: „Nápověda – Ovládání COGY čtečky“, který je k dispozici přímo v COGY čtečce nebo na www.cogyateliers.com/napoveda-ovladani-cogy-ctecky. COGY čtečka slouží také pro prezentaci zboží, resp. Video e-knih vydaných Continental Gallery.
 
1.3 VOP znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 
1.4 Smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Continental Gallery, jejímž předmětem je bezúplatné poskytnutí Licence k užívání COGY čtečky Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
 
1.5 Licence znamená nevýhradní licenci ve smyslu ust. § 2361 občanského zákoníku k užívání COGY čtečky za podmínek uvedených v těchto VOP.
 
1.6 Uživatel znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Continental Gallery, která užívá COGY čtečku.
 
1.7 Uživatelský účet znamená neveřejnou část COGY čtečky, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
 
1.8 Přihlašovací údaje znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze na webových stránkách www.cogyateliers.com při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím COGY čtečky a/nebo napřímo přes webové stránky www.cogyateliers.com. Přihlašovací údaje pro COGY čtečku jsou totožné s účtem, který má Uživatel založený na www.cogyateliers.com.

 

2 Proces uzavření Smlouvy o užívání COGY čtečky

2.1 Smlouva je uzavřena okamžikem vyslovení souhlasu s nabídkou, tedy stažením COGY čtečky do svého zařízení Uživatel vyslovuje souhlas s návrhem na uzavření Smlouvy.
 
2.2 Uživatel přijetím návrhu na uzavření Smlouvy potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří informace o poskytnutí Licence k užívání COGY čtečky, a že s nimi výslovně souhlasí.

 

3 Užívání COGY čtečky

3.1 COGY čtečku je možno využít pro zařízení s operačním systémem Windows verze 7 a vyšší, Android 4.4 a vyšší, iOS 9 a vyšší, MacOS 10 a vyšší. COGY čtečku není možné nainstalovat do chytrého telefonu se systémem Windows Phone/Windows Mobile.
 
3.2 Uživatel je oprávněn stáhnout si COGY čtečku do jím užívaného zařízení, tzn. pořídit trvalou rozmnoženinu COGY čtečky v jím užívaném zařízení. Tato rozmnoženina COGY čtečky je určena pouze pro osobní užití Uživatele, nikoliv pro užití komerční.
 
3.3 Uživatel není oprávněn překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit COGY čtečku. Uživatel je oprávněn zhotovit si libovolný počet záložních rozmnoženin COGY čtečky.
 
3.4 Uživatel není oprávněn zkoumat, studovat nebo zkoušet funkčnost COGY čtečky za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek této aplikace.
 
3.5 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím COGY čtečky nebo platební brány propojené s COGY čtečkou se považují za zaplacená připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Continental Gallery.
 
3.6 Continental Gallery má právo COGY čtečku nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z www.cogyateliers.com, popř. ze zmíněných distribučních online kanálů, a to z jakéhokoliv důvodu.
 
3.7 Uživatel má právo na užívání COGY čtečky za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
 
3.8 Uživatel se zavazuje při užívání COGY čtečky jednat tak, aby jemu ani Continental Gallery užíváním COGY čtečky nevznikla žádná škoda.
 
3.9 Uživatel bere na vědomí, že zobrazovat, otvírat a spouštět Video e-knihy, které si Kupující koupí, vymění za diamanty nebo získá zdarma na www.cogyateliers.com není možné bez instalace COGY čtečky.

 

4 Licenční ujednání

4.1 Celé znění Licenčního ujednání pro COGY čtečku je uvedeno na www.cogyateliers.com/licencni-ujednani-pro-cogy-ctecku.

 

5 Databáze

5.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím COGY čtečky strojově (zejména pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s COGY čtečkou.
 
5.2 Uživatel a Continental Gallery tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze COGY čtečky jsou části databáze shromážděné Continental Gallery a stávají se součástí databáze Continental Gallery, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Continental Gallery.
 
5.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že COGY čtečka splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v COGY čtečce a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou ukládány systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 

6 Ochrana osobních údajů a cookies

6.1 Celé znění Ochrany osobních údajů a cookies je uvedeno na www.cogyateliers.com/ochrana-osobnich-udaju.

 

7 Odpovědnost za škodu

7.1 Patří-li Uživatel mezi spotřebitele (tj. používá COGY čtečku mimo svůj obor, podnikání či profesi), může mít v zemi svého pobytu zákonná práva, která zakazují, aby se na něho vztahovala následující omezení. V případech, kdy jsou tato omezení zakázána, se na Uživatele nevztahují. Kromě nich může mít i další práva, která se v různých státech liší.
 
7.2 V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem je COGY čtečka poskytována „tak, jak je“ a „tak, jak je k dispozici“, se všemi chybami a bez jakýchkoli záruk.
 
7.3 V maximálním  rozsahu, který není zakázán platnými zákony, společnost Continental Gallery ani nikdo z jejích poskytovatelů licencí nebo zaměstnanců nepřebírají žádnou záruku za škody způsobené použitím COGY čtečky na jakémkoliv zařízení, za škody způsobené nesprávným informováním Uživatele o podmínkách užívání ani za žádné jiné škody nepřímo spojené s užitím COGY čtečky, nenese odpovědnost za  žádné nepřímé, následné, vedlejší, sankční ani zvláštní škody (zejména ušlý zisk nebo výnos, odškodnění za ztrátu soukromí, ztrátu užitku způsobené použitím nebo nemožností použití COGY čtečky, ztrátu obchodních informací či jinou peněžitou ztrátu) způsobené nebo vzniklé v souvislosti s použitím COGY čtečky nebo nemožností ji použít, a to ani v případě, že držitel Licence nebo Uživatel byli na možnost vzniku těchto škod upozorněni, přičemž nebude brán zřetel na příčinu škody ani teorii odpovědnosti za škodu.
 
7.4 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Continental Gallery neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Continental Gallery porušením jakékoliv její povinnosti uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

 

8 Změna VOP

8.1 Uživatel bere na vědomí, že Continental Gallery uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Continental Gallery podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
 
8.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Continental Gallery může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli jako druhé straně oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do COGY čtečky, resp. do Uživatelského účtu na www.cogyateliers.com. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Continental Gallery z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet dnem následujícím po odeslání oznámení a o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
 
8.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 

9 Povinné informace pro spotřebitele

9.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele-živnostníky nebo obchodní společnosti. Continental Gallery sděluje, že splnila vůči spotřebiteli informační povinnost dle ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 
9.2 Continental Gallery tímto informuje Uživatele, že:
 
  • Aktuální kontaktní údaje jsou uvedeny na webové stránce Kontakt.
     
  • Uživateli nevznikají náklady na dodání COGY čtečky nebo v souvislosti s jejím užíváním;
   
  • pokud Uživatel po stažení COGY čtečky odstoupí od Smlouvy o jejím užívání, bere na vědomí, že ztrácí oprávnění užívat zakoupené nebo jiným způsobem získané Video e-knihy. Údaje o uzavření Smlouvy včetně těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi COGY čtečky, resp. v databázi www.cogyateliers.com a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu;
 
  • Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
 
  • opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Uživatelského účtu na www.cogyateliers.com a tam, kde to COGY čtečka neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden na www.cogyateliers.com;
 
  • Continental Gallery dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Continental Gallery závazné;
 
  • Continental Gallery nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
 
  • předmětem Smlouvy není dodání zboží, na COGY čtečku se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady COGY čtečky, které měla COGY čtečka v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Continental Gallery za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
 
  • Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
 
  • Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 

10 Rozhodné právo

10.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy Continental Gallery s Uživatelem jako spotřebitelem se současně řídí i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
10.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
 
10.3 Případné spory mezi Continental Gallery a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující-spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Continental Gallery doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Continental Gallery pro vyřešení nastalé situace.
 

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Uživatele překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o její výklad a definici pojmů je závazný výklad Smlouvy v českém jazyce.
 
11.2 Smlouva včetně VOP je archivována Continental Gallery v elektronické podobě a není přístupná.
 
11.3 Přílohu VOP tvoří souhlas s užíváním souborů cookies na stránce Zpracování cookies.

 

12 Kontaktní údaje Continental Gallery

Aktuální kontaktní údaje jsou uvedeny na webové stránce Kontakt.
     


13 Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2019.